Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 720/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

I OZ 1008/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

III SA/Łd 290/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu P. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w P.

IV SA/Po 833/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Konina w przedmiocie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Konin, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Ke 565/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiśniowej I. stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa; II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.

I OSK 1556/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie odmowy przyznania studenckiego stypendium wyrównania szans

I OSK 516/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie zmiany siedziby szkoły

II SA/Ol 422/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-08-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej

II SA/Go 497/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu I. stwierdza nieważność § 1 pkt 2 i § 3 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej z dnia [...] r. nr XI/124/99 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała, w części wskazanej w pkt I wyroku, nie podlega wykonaniu.

II SA/Go 745/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia miesięcznej odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola
1   Następne >   +2   +5   +10   25