Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II GSK 1765/14 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu S. , nr [...] w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu s. na rok 2014

II OZ 997/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w sprawie zmiany uchwały [...] Rady Powiatu w B.-Z. oku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algo...

III SA/Lu 149/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie przekazania pisma według właściwości do Gminy W.

II OSK 87/13 - Wyrok NSA z 2014-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Gorzowskiego w przedmiocie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą

IV SA/Po 1173/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. [...] Szpitala Powiatowego ,

IV SA/Wr 81/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

IV SA/Wr 504/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie uchwalenia Statutu Uzdrowiska P. Z.

IV SA/Wr 155/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Legnicy w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Legnicy w 2011 r.

III SA/Wr 739/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę S W D w przedmiocie przekształcenia D S S im. T. M C M R oraz O S K

III SA/Łd 601/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie regulaminu korzystania z funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
1   Następne >   +2   +5   11