Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II GSK 1765/14 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu S. , nr [...] w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu s. na rok 2014

II SA/Ol 180/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na lata 2014

I SA/Wr 262/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Miasta B. nr [...]

I SA/Wr 263/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Prezydenta Miasta B. nr [...]

II SA/Gd 679/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży

IV SA/Po 633/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały,

II SA/Wr 595/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchyla zaskarżony akt nadzoru.

IV SA/Po 748/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku

I OSK 516/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie zmiany siedziby szkoły

II SA/Ol 418/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w przedmiocie wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   31