Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Kr 1417/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi Zakładu Usług Komunalnych w P. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego [...]

II SA/Go 380/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-26

Sprawa ze skargi Prokuratora Apelacyjnego na rozporządzenie Wojewody w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego I. stwierdza nieważność zaskarżonego rozporządzenia; II. określa, że zaskarżone rozporządzenie nie podlega wykonaniu.

II SA/Łd 1166/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Spalskiego Parku Krajobrazowego

IV SA/Po 1279/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-19

Sprawa ze skargi Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu na rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie Międzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

II SA/Ol 743/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-10-25

Sprawa ze skargi J. M. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego

II OSK 76/12 - Wyrok NSA z 2012-04-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skarg D. T., M. L. i Z. D. na czynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLIX/3118/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistyc...

OSK 1581/04 - Wyrok NSA z 2005-01-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi Województwa O. na zarządzenie zastępcze Wojewody O. (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 1895/14 - Wyrok NSA z 2014-09-19

Sprawa ze skargi kasacyjnej Gminy Wieprz od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Gminy Wieprz na rozporządzenie Wojewody Małopolskiego nr 65/05 w przedmiocie wyznaczenia aglomeracji Zator

II SA/Go 743/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego na rozporządzenie Wojewody w sprawie zmiany rozporządzenia nr [...] Wojewody z [...]. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego [...] stwierdza nieważność zaskarżonego rozporządzenia w całości.
1   Następne >   2