Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

IV SA/Po 788/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

I OZ 12/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy O. w przedmiocie wydania uwierzytelnionej kopii decyzji

II SA/Lu 117/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Ol 23/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-02-05

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

IV SA/Po 428/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-11

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 80/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z opłat sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uchylenia decyzji SKO w L. z dnia [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy J. z dnia [...] zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości i stwierdzenia nieważności ww. decyzji Wójta Gminy Jerzmanowa w części rozstrzygającej o przejściu na własność Gminy Jerzma...

I OZ 861/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza granicami RP

I SA/Wa 1385/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

IV SA/Po 831/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-01

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 473/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   100