Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Sz 1239/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 31/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-25

Skarga R. T. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środka zastępczego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

VII SA/Wa 715/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi T. S. na czynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie : odmowy rozpoznania zażalenia na wezwanie do zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych i do uiszczenia kary umownej

IV SA/Po 34/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-07

Wniosek w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Ol 1283/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zatwierdzenia sklepu spożywczego

III SA/Gd 124/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na orzeczenie lekarskie Instytutu Medycyny Pracy [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

VII SAB/Wa 70/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J. P. na Naczelny Sąd Lekarski w przedmiocie : bezczynności organu

VII SA/Wa 152/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-02

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/WA 527/03 zakończonej wyrokiem

VII SA/Wa 732/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 732/09 ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 1339/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Toruniu Nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości
1   Następne >   +2   +5   +10   100