Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 168/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

II OW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco o...

II OW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z wniosku J. H. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Marszałkiem Województwa Ł. a Starostą B. w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego

I OW 200/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do uchylenia decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznającej G. M. zasiłek rodzinny na synów H. i D. M.

I OW 142/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu w sprawie z wniosku R.P. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy [..]a Starostą Powiatu [..] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego podziału nieruchomości

I OW 47/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem NSA sygn. akt I OW 191/08 odrzucającym wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Prezydentem Miasta Łodzi

I OW 81/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy N. D. a Prezydentem Miasta G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku F. B. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego na odzież, obuwie, środki higieny osobistej, bieliznę i pokrycie kosztów schronienia w noclegowni

I OW 214/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. N. o przyznanie pomocy finansowej na zakup odzieży tj. kurtki, butów, spodni oraz środków czystości, a także zasiłku okresowego

OW 4/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w L. zatwierdzającej podział nieruchomości położonych we wsi N., stanowiących własność M. i A. D. oraz M. K.

I OW 165/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o skierowaniu M. P. i odpłatności za jej pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   2