Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Bk 141/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku w sprawie przebudowy parkingu

II SA/Ol 730/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-03-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi M. W. na niewykonanie przez '[...]' Ośrodek Pomocy Społecznej w '[...]' wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 1770/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-02

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania

II SA/Op 45/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-22

Skarga S. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Strzelec Opolskich za niewykonanie wyroku sądu uwzględniającego skargę na bezczynność w sprawie informacji publicznej wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości

III SA/Kr 793/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-20

Skarga Z. Ś. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie

III SA/Kr 793/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-06

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie

II SA/Rz 1770/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-22

Skarga na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania odwołania

I OZ 1862/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 783/11

II SA/Ke 372/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-06-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi H. W. w przedmiocie wymierzenia Kierownikowi Centrum grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Kielcach w sprawie sygn. akt II SA/Ke 335/1

V SA/Wa 556/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P.C. w przedmiocie niewykonania orzeczenia WSA w Warszawie z 20 października 2017 r. o sygn. akt V SA/Wa 2771/16 wraz z wnioskiem o ukaranie organu grzywną
1   Następne >   2