Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Gd 340/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie złożenia wniosku o wpisanie Gminy [...] do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości

III SA/Lu 20/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych składek

III SA/Gd 339/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie B. w języku kaszubskim

III SA/Łd 182/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze jego skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie przekazania według właściwości pisma w sprawie naruszenia własności

III SA/Łd 236/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu podania o ujawnienie prawa własności bez obciążeń hipotecznych

I OZ 24/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku P.J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

VI SA/Wa 1175/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 491/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

I OZ 940/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. M. na działanie Sądu Rejonowego w Rybniku

IV SA/Po 127/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi G.S.
1   Następne >   +2   +5   +10   100