Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 254/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Chełmie , nr rep. [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w sprawie dotyczącej odmowy wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz wypłaty odszkodowa...

II SA/Gl 1328/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-19

Skarga H.W. na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stosunków wodnych na gruncie oraz wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gl 298/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie statutu spółki wodnej w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 696/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego z urzędu

II SA/Gl 696/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

Skarga oraz oddalającego wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki

II SA/Bk 563/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-12

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej przywrócenie stanu poprzedniego

II SA/Gd 902/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na działalność Starosty Powiatowego w przedmiocie udzielania pozwoleń wodnoprawnych

II SAB/Ke 28/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-12-21

Wniosek A. P. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta

IV SA/Po 363/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi Związku Spółek Wodnych w G. na akt Starosty G. w przedmiocie zatwierdzenia statutów gminnych spółek wodnych

II SA/Wr 669/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. w przedmiocie odmowy zobowiązania do przywrócenia stanu poprzedniego gruntu lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom
1   Następne >   +2   +5   7