Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 168/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

I OZ 745/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o pomoc materialną

I OW 81/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy N. D. a Prezydentem Miasta G. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku F. B. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego na odzież, obuwie, środki higieny osobistej, bieliznę i pokrycie kosztów schronienia w noclegowni

I OW 214/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. N. o przyznanie pomocy finansowej na zakup odzieży tj. kurtki, butów, spodni oraz środków czystości, a także zasiłku okresowego

I OZ 1097/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi E. S. na pismo Prezydenta Miasta J. nr [...] w przedmiocie rozwiązania umowy w sprawie pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej

I OZ 1607/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi R. J., J. S. i W. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekunów

I OZ 1089/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie nienależytego działania organu

I OZ 1090/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie niewydania stanowiska na piśmie

I OZ 10/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego