Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 549/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-07

Skarga (pkt I) i o umorzeniu postępowania sądowego wywołanego wnioskiem o przyznanie prawa pomocy (pkt II) w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogardzie w przedmiocie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Nowogard

II SA/Gl 944/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-28

Skarga S. K. na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w sprawie usunięcia zanieczyszczenia gleby

II OZ 1232/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Urzędu Miasta i Gminy w P. w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie wycięcia drzew bez zezwolenia

IV SA/Wa 876/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie przyznaje adwokatowi M. H. ze środków budżetowych WSA w Warszawie kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o kwotę 27,...

II SA/Po 780/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-26

Wniosek w przedmiocie opłaty za finansowanie kosztów wywozu odpadów komunalnych

II SA/Kr 311/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości stawek

II OZ 604/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Katowice Nr [...] w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice w sprawie usunięcia zanieczyszczenia gleby

II SA/Go 794/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-10

Wniosek J.L. o udzielenie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

II SA/Sz 618/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od opłaty kancelaryjnej z tytułu sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w opłacie

II SA/Sz 620/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od opłaty kancelaryjnej z tytułu sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej postanawi...
1   Następne >   3