Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 807/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 958/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

III SA/Kr 1163/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 35/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy związane ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przyznania prawa do stypendium

III SO/Kr 23/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-28

Wniosek M. N. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata przy sprawie dotyczącej zaskarżenia decyzji Wojewody nr [...] związanej z pozbawieniem statusu bezrobotnego

II SA/Ke 267/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-19

Skarga na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Gd 538/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygnaturze akt III SA/Gd 928/16 zakończonego wyrokiem WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody , nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 1164/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 917/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie prawa do zasiłku oraz odmowie przyznania prawa do zasiłku

IV SA/Gl 457/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie stypendium w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata
1   Następne >   2