Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 570/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań

II OZ 996/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Daleszyce , Nr XV/97/07 w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce

II SA/Sz 159/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na uchwałę Rady Gminy Postomino Nr XXIII/235/08 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Postomino

II SA/Sz 153/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na uchwałę Nr [...] Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy [...]

II SA/Gd 52/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego gminy

II SA/Wr 707/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Rz 865/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-12-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...], w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójt Gminy,

II SA/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na uchwałę Rady Gminy Postomino w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Postomino

II SO/Sz 10/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego wniosku o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w G. za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SA/Ke 268/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-06-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy D.
1   Następne >   +2   4