Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 1982/97 - Postanowienie NSA z 1998-02-18

skargę w przedmiocie nieumieszczenia na liście osób upoważnionych do nieodpłatnego nabycia akcji.

I SA/Go 474/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2001 r.

I SA/Kr 12/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie zaliczenia zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na poczet zaległości podatkowej,

SA/Kr 2805/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-02-26

uchyla zaskarżone decyzje organów podatkowych obydwu instancji.

SA/Rz 2347/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-04-11

W okresie obowiązywania ustawy o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ przepisy tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych nie definiowały nienależnego zwrotu podatku jako zaległości podatkowej i w konsekwencji nie określały też zasad naliczania odsetek od takiego zwrotu. Uregulowanie takie nastąpiło dopiero w ustawie - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./.

I SA/Gd 2002/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-05-21

skargę 'D.B.' S.A. w B. na decyzję Izby Skarbowej w (...)

SA/Sz 2013/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-10-23

W sformułowaniach 'zorganizowanej' i 'stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie zakład /oddział/' art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, zawarte jest wymaganie, aby będąca przedmiotem sprzedaży część przedsiębiorstwa była u sprzedawcy zorganizowana i stanowiła wyodrębniony organizacyjnie zakład /oddział/.

FSK 57/04 - Wyrok NSA z 2004-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. (...) przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych: I. uchyla zaskarżony wyrok, II.

I SA/Wr 1834/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 1995 r.
1   Następne >   +2   5