Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

SA/Wr 1954/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-25

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ rada gminy nie może wydawać przepisów porządkowych, dotyczących kwestii spożywania alkoholu, w zakresie w jakim zostało to uregulowane w Kodeksie Wykroczeń bądź w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. nr 35 poz. 230 ze zm./.

II SA/Wr 1415/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-04-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. z 29 czerwca 1998 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy L. z 25 maja 1998 r. (...) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania tych punktów na terenie Gminy L.

II SA/Wr 1179/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-10-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. z 11 maja 1998 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy S. z 23 kwietnia 1998 r. (...) w określonej części

SA/Ł 385/93 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-02-23

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/ nie może wykraczać poza ustawowo zagwarantowane wolności obywatelskie, a w tym swobodę działalności gospodarczej.