Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Kr 144/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w przedmiocie budowy przyłącza wodociągowego

II SAB/Kr 39/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-13

Sprawa ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy I. zobowiązuje Wójta Gminy do wydania w terminie 14 dni aktu administracyjnego w sprawie wniosku W. K. ; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Wójta Gminy na rzecz skarżącej W. K. kwotę 340 zł ( słownie: trzysta czterdzieści siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Kr 259/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi K. D. i T. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę L. w sprawie znak [...] I. stwierdza, że Starosta L. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę L. nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; I. w pozostałym zakresie umarza postępowanie sądowe; III. zasądza od Starosty L. solidarnie na rzecz K. D. i T. D. kwotę 100 zł (sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Kr 159/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-14

Sprawa ze skargi M.P.-Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy W. w sprawie zmiany stosunków wodnych I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy W. ; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy W. nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy W. do wydania decyzji administracyjnej w terminie 3 miesięcy o...

II SAB/Kr 138/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Wójta Gminy K.