Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FPP 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-02

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gliwicach w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FPP 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawie o sygn. akt I FSK 1892/07 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odmowy zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

II FPP 3/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-05

Skarga A.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 403/10 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.

I FPP 3/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2118/08 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy uchylenia po wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzja ostateczną

II FPP 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 1095/09 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie nałożenia kary porządkowe...