Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VIII SA/Wa 378/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi P. K. na niewykonanie przez Starostę Powiatu [...] wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt VIII SAB/Wa 83/17 1) wymierza Staroście Powiatu [...] grzywnę w kwocie [...] ([...]) złotych; 2) stwierdza, iż bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od Starosty Powiatu [...] na rzecz skarżącego P. K. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SA/Wa 651/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-06

Sprawa ze skargi M. L. na niewykonanie przez Ministra Sprawiedliwości wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 318/17 1. wymierza Ministrowi Sprawiedliwości grzywnę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych); 2. stwierdza, że niewykonanie wyroku nie miało cech rażącego naruszenia prawa; 3. zasądza od Ministra Sprawiedliwości na rzecz skarżącego M. L. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.