Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 57/09 w sprawie ze skargi D.W. o wymierzenie grzywny organowi - Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w J. za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 781/06

VII SA/Wa 2021/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi S. P. na niewykonanie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 883/08

I OPP 37/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Pracy i Polityki Społ...

I OPP 56/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 510/07 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Gospod...

I OPP 46/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 511/07 w sprawie ze skargi Z. L. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Bk 420/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-09-13

Sprawa ze skargi J. M. M. na niewykonanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. wyroku w sprawie II SA/Bk 424/09 w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Gd 737/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-17

Sprawa ze skargi J. C. o wymierzenie grzywny Staroście z powodu przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku sądu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. wymierza Staroście grzywnę w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych, 2. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego J. C. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I OPP 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 500/10 w sprawie ze skargi A. B. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 404/08