Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

III SAB/Gd 115/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-05

Sprawa ze skargi A. L. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Gd 204/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Gd 18/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

III SAB/Gd 19/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Szkoły Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego zobowiązuje Komendanta Szkoły Policji do rozstrzygnięcia sprawy z wniosku H. J. w formie przewidzianej przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego w terminie 1 miesiąca od dnia zwrotu akt z Sądu.

II SAB/Gd 39/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

III SAB/Gd 37/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

III SAB/Gd 102/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-01-16

Sprawa ze skargi D. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę L. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdów

II SAB/Gd 27/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia dotyczącego nabycia prawa użytkowania budynku zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do wydania rozstrzygnięcia w sprawie wniosku M. Z. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej , nr [...] w terminie dwóch miesięcy od dnia zwrotu akt wraz z prawomocnym wyrokiem Sądu.

II SA/Gd 737/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-17

Sprawa ze skargi J. C. o wymierzenie grzywny Staroście z powodu przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku sądu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. wymierza Staroście grzywnę w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych, 2. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego J. C. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

III SAB/Gd 45/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3