Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SAB/Wa 25/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. w sprawie wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie 1. zobowiązuje Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. do wydania w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzeczenia w przedmiocie wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych złożonego przez A.S. w dniu [...] września 2008 r.;

IV SAB/Wa 187/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-29

Sprawa ze skargi C. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w rozpoznaniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy 1. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w pozostałej części umarza postępowanie sądowe; 2. wymierza Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); 3. zasądza od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rzecz skarżącego C. N. kwotę 100 zł (st...

IV SAB/Wa 287/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłość postępowania Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie rozpoznania wniosku A. M. oku

IV SAB/Wa 125/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi J. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SAB/Wa 402/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi I. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

IV SAB/Wa 99/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-07

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie rozpatrzenia odwołania