Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OPP 15/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1977/02 ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie użytkowania wieczystego

I OPP 42/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Skarga Gminy B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie prawa wieczystego użytkowania i ustalenia opłaty za nabycie prawa własności, sygn. akt II SA/Rz 112/05

II SAB/Kr 71/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w T. zobowiązuje organ do wydania w terminie 30 dni aktu w przedmiocie wniosku J.M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że podwyższenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego było nieuzasadnione

II SAB/Gd 27/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia dotyczącego nabycia prawa użytkowania budynku zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do wydania rozstrzygnięcia w sprawie wniosku M. Z. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej , nr [...] w terminie dwóch miesięcy od dnia zwrotu akt wraz z prawomocnym wyrokiem Sądu.

II SAB/Łd 85/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w przedmiocie wniosku dotyczącego zasadności aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

IV SAB/Po 145/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podziału nieruchomości

IV SAB/Po 142/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podziału nieruchomości

II SAB/Po 78/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Po 47/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania;

II SA/Kr 1402/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   2