Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 42/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Skarga Gminy B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie prawa wieczystego użytkowania i ustalenia opłaty za nabycie prawa własności, sygn. akt II SA/Rz 112/05

II SAB/Gd 27/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia dotyczącego nabycia prawa użytkowania budynku zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do wydania rozstrzygnięcia w sprawie wniosku M. Z. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej , nr [...] w terminie dwóch miesięcy od dnia zwrotu akt wraz z prawomocnym wyrokiem Sądu.