Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OPP 28/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 932/04 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej likwidację wysypiska śmieci

II SAB/Op 17/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-22

Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SAB/Ke 2/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

II SAB/Po 38/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w P. w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II OSK 2534/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza Czyżewa od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w W. na przewlekłość postępowania Burmistrza Czyżewa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej na nieruchomości nr [...] w miejscowości [...] 1/

II OPP 49/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 54/12 w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania przed Wójtem Gminy Narew w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Po 114/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-16

Sprawa ze skargi Fundacji 'A' na przewlekłość SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SO/Po 4/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-30

Wniosek W. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'A'- W. R. w J. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi J. w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

II OPP 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 808/07 ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II OPP 20/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Skarga A. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zobowiązania do usunięcia odpadów z miejsca nie przeznaczonego do ich składowania
1   Następne >   +2   +5   +10   12