Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SAB/Wa 25/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. w sprawie wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie 1. zobowiązuje Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. do wydania w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzeczenia w przedmiocie wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych złożonego przez A.S. w dniu [...] września 2008 r.;

IV SAB/Wa 187/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-29

Sprawa ze skargi C. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w rozpoznaniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy 1. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w pozostałej części umarza postępowanie sądowe; 2. wymierza Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); 3. zasądza od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rzecz skarżącego C. N. kwotę 100 zł (st...

III SAB/Wr 40/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi K. K. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 42/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 43/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-14

Sprawa ze skargi I. D. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 2/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-14

Sprawa ze skargi I. P. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie załatwienia sprawy zezwolenia na pobyt czasowy

IV SAB/Wa 287/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłość postępowania Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie rozpoznania wniosku A. M. oku

III SAB/Wr 36/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie niezałatwienia w terminie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy

III SAB/Gd 23/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

Sprawa ze skargi A. D. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę postępowania w przedmiocie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 56/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-08

Sprawa ze skargi V.H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100