Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol

I OPP 75/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga A. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygn. akt II SA/Go 205/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

VII SAB/Wa 105/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi A. K. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego

II GSK 1350/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przewlekłości postępowania

II OSK 1852/13 - Wyrok NSA z 2013-11-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy S. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II FPP 18/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga R.J. U. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2082/13 ze skargi na uchwałę Rady miasta W. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

I OSK 1918/13 - Wyrok NSA z 2013-11-25

Skargi kasacyjne Wojewody Łódzkiego od wyroków WSA w Łodzi w sprawie ze skarg Z. K. i J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Łódzkiego oraz na bezczynność Wojewody Łódzkiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości

II SAB/Lu 470/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wniosku w sprawie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

VI SAB/Wa 132/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

I OSK 2218/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Trzebnica w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 54/09

II OPP 44/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 2301/12 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbioru PESEL
1   Następne >   +2   +5   +10   40