Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

I OPP 69/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Skarga G.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1118/17 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II FPP 9/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 82/16 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

II FPP 9/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 662/16 ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I FSK 2058/16 - Wyrok NSA z 2018-01-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za luty 2014 r.

II SAB/Op 6/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Kr 259/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi K. D. i T. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę L. w sprawie znak [...] I. stwierdza, że Starosta L. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę L. nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; I. w pozostałym zakresie umarza postępowanie sądowe; III. zasądza od Starosty L. solidarnie na rzecz K. D. i T. D. kwotę 100 zł (sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Ke 80/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-02-01

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości.

II GSK 450/18 - Wyrok NSA z 2018-04-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki

II FPP 13/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Skarga M.M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 1428/16 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego

I OPP 25/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SO/Kr 7/17 z wniosku K. J. o wymierzenie grzywny Komendantowi Powiatowemu Policji w Krakowie w przedmiocie nieprzekazania akt sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   49