Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

III SAB/Po 18/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego

III SAB/Po 19/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego

III SAB/Po 20/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego

II OSK 987/18 - Wyrok NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. w przedmiocie zwolnienia od poniesienia kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zgodności budynku z przepisami

II GPP 1/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 5545/16 ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego

II SAB/Wr 72/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-22

Sprawa ze skargi B. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego nakazu rozbiórki budynku

II SAB/Kr 121/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-11

Sprawa ze skargi K. C. i T. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania 1. stwierdza, że Wójt Gminy dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania sygn. [...]; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. w pozostałym zakresie

III SAB/Wr 188/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-17

Sprawa ze skargi A. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

II OSK 1428/18 - Wyrok NSA z 2019-01-17

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość Burmistrza Gminy T. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy

IV SAB/Po 182/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalny Konserwator Zabytków w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   6