Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SAB/Go 22/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatek od towarów i usług za czerwiec 2005 r.

I SAB/Bd 8/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza J. W. w przedmiocie niewydania decyzji w przedmiocie umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości

I SAB/Go 24/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2005 r.

I SAB/Go 26/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 1995r. zobowiązuje Naczelnika Urzędu Skarbowego do załatwienia sprawy z wniosku skarżącej z [...] września 2008 r. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 1995 r. w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

I SAB/Ol 5/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w postępowaniu kontrolnym dotyczącym podatku od towarów i usług

II FPP 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-19

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r.

II FPP 6/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-20

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie o sygn. akt I SA/Kr 1123/07 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 r.

II FPP 1/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-25

Skarga B. G. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1999

II FSK 1413/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. w sprawie wniosku o umorzenie postępowania kontrolnego za 2001 r.
1   Następne >   2