Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FPP 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-02

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gliwicach w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SAB/Go 47/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego zobowiązuje Naczelnika Urzędu Skarbowego do wydania w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego orzeczenia Sądu, rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku skarżącego z [...] grudnia 2006 roku o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

I FPP 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawie o sygn. akt I FSK 1892/07 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odmowy zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

II FPP 3/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-05

Skarga A.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 403/10 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.

I SA/Rz 289/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług

I FPP 3/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2118/08 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy uchylenia po wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzja ostateczną

I SAB/Łd 3/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie niezałatwienia we właściwym terminie odwołania od decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2002

I SAB/Op 10/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu w przedmiocie postępowania podatkowego z tytułu nabycia spadku zobowiązuje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu do wydania decyzji w postępowaniu podatkowym z tytułu nabycia spadku w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia organowi prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy.

II FPP 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 1095/09 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie nałożenia kary porządkowe...

I SAB/Rz 1/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie prowadzonego postępowania kontrolnego