Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FPP 2/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-15

Skarga F. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 946/07 ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.

II FPP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga J. D. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, sygn. akt I SA/Łd 1061/09 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II FPP 5/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-10

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 617/10 ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie niewydania z akt podatkowych kopii wypisu z rejestru gruntów

II FPP 3/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-26

Skarga S.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 129/11 ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2006 r. i 2007 r.

II FPP 4/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-10

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 663/09 ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2009

II FPP 6/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-19

Skarga S.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 1076/10 ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II FPP 9/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

Skarga Z. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 108/11 w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II FPP 7/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-13

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1787/11 w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn

II FPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-25

Skarga Z.D. i B. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 323/09 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ulgi w podatku rolnym za 2006 r.

II FPP 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-29

Skarga S. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu sygn. akt I SA/Wr 1304/10 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
1   Następne >   2