Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FPP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Skarga S. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 129/11 ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2006 r. i 2007 r.

I SAB/Op 3/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie postępowania odwoławczego

II FPP 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-23

Skarga A. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SAB/Wa 52/11 ze skargi A.D. na przewlekłość postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w W. w przedmiocie odwołania od decyzji w podatku od nieruchomości za 2011 r.

II FSK 6/11 - Wyrok NSA z 2012-08-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie oddalenia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

II FPP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-09

Skarga A. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/GL 189/12 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K., działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I FPP 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-03

Skarga B. z siedzibą w Białorusi na naruszenie prawa strony do rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy o sygn. akt III SA/Wa 1525/12 w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010 r.

II FPP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-29

Skarga 'B.' sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2602/11 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II FPP 10/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-26

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Gliwicach w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej

II FPP 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 2859/11 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W., działającego z upoważnienia Ministra Finansów, z dnia 21 grudnia 20...

II FPP 11/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 2306/10 ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej H. K. od wyrok...
1   Następne >   2