Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FPP 4/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-18

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 3301/14 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białej Podlaskiej w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata 2008

II FPP 5/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-18

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 3302/14 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białej Podlaskiej w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata 2008

I SAB/Lu 24/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-22

Sprawa ze skargi C. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Izby Skarbowej postępowania dotyczącego odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. nr [...] -

I SAB/Po 19/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-02

Sprawa ze skargi 'A' sp. z o.o. [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej [...] w przedmiocie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień 2013 r.

I SAB/Ke 5/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-03-10

Sprawa ze skargi W.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez Prezydenta Miasta Kielce 1. stwierdza, że Prezydent Miasta K. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania egzekucyjnego; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta Miasta K. na rzecz W. L. sumę pieniężną w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych; 4. zasądza od Prezydenta Miasta K. na rzecz W. L. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zw...

II FPP 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Skarga W. W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.

II FPP 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Skarga W. W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.

I SAB/Lu 22/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-29

Sprawa ze skargi C. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Izby Skarbowej postępowania dotyczącego odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. nr [...] -

III SAB/Wa 53/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

Sprawa ze skargi M. sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłość Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za grudzień 2014 r.

III SAB/Wa 54/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

Sprawa ze skargi M. sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłość Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za styczeń 2015 r.
1   Następne >   +2   +5   7