Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FPP 1/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-10

Skarga T. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 486/16 w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie odmowy zwolnienia spod egzekucji prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego

II FSK 1085/17 - Wyrok NSA z 2017-07-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi 'G. [...] ' S.A. z siedzibą w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej

II FSK 3000/17 - Wyrok NSA z 2017-12-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M[...] sp. z o.o. we W. na przewlekłość Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego we W. w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy w związku z wydaniem postanowienia o pozostawieniu wniosku dotyczącego kosztów egzekucyjnych bez rozpatrzenia

I FSK 834/16 - Wyrok NSA z 2017-12-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. postępowania kontrolnego w sprawie podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2014 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie, 2) zasądza od Nac...

I SAB/Rz 2/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi K. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w przedmiocie nadpłaty podatku od nieruchomości

I SAB/Łd 8/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-19

Sprawa ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółki jawnej z siedzibą w Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł-Ś w przedmiocie zwrotu bezpośredniego w podatku od towarów i usług za styczeń 2014 r.

II FPP 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-19

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FZ 992/16 ze skargi na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie uzupełnienia postanowienia

I FSK 1765/15 - Wyrok NSA z 2017-05-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi C. sp. z o. o. w G. na przewlekłości postępowania Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w G. w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług za kwiecień 2014 r.

I FSK 687/15 - Wyrok NSA z 2017-02-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. w przedmiocie niewydania aktu

II FSK 219/17 - Wyrok NSA z 2017-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi [...] Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy B. w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2006-2010 1)
1   Następne >   +2   +5   8