Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Kr 124/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę I. zobowiązuje Wojewodę do wydania w terminie 30 dni aktu administracyjnego w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa działek o numerach [...] ,[...] [...] obr. [...] II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

II SAB/Łd 108/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-09

Sprawa ze skargi W. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 444/51, obręb [...] przy ul. A w Ł.

II SAB/Gl 71/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju zobowiązuje Wojewodę [...] do załatwienia w terminie 2 miesięcy od doręczenia akt organowi wniosku J. R. z dnia [...] r.

II SAB/Wr 45/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-13

Sprawa ze skargi W. H., A.K., Z.P. na przewlekłość Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Kr 79/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-07

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w K. na przewlekłość Wojewody [...] I. zobowiązuje Wojewodę [...] do wydania w terminie dwóch miesięcy aktu administracyjnego w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę C. działek o numerach [...], [...] i [...], obręb [...]; I

II SAB/Wr 124/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-21

Sprawa ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę Dolnośląskiego postępowania w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Kr 78/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-07

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w K. na przewlekłość Wojewody [...] I. zobowiązuje Wojewodę [...] do wydania w terminie dwóch miesięcy aktu administracyjnego w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę C. działek o numerach [...] i [...], obręb [...]; I

I OSK 2573/12 - Wyrok NSA z 2013-03-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. K. na przewlekłość postępowania Wojewody Małopolskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 24/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 9/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytuły pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP zobowiązuje Wojewodę w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku do wydania aktu administracyjnego w sprawie z wniosku W. B. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytuły pozostawienia przez M. Ś. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
1   Następne >   3