Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

II GSK 1029/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. w przedmiocie przewlekłości prowadzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy de minimis uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.