Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Rz 289/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług

I SAB/Rz 2/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

I SAB/Rz 12/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-08

skarg A. Sz. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego i przewlekłe prowadzenie postępowania przez ten organ w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za: wrzesień, listopad i grudzień 2009r., luty, marzec, maj, czerwiec, sierpień, październik 2010r.

I SAB/Rz 10/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-17

skarg 'A' spółka z o.o. w Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania w podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2014 roku -

I SAB/Rz 2/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi K. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w przedmiocie nadpłaty podatku od nieruchomości

I SAB/Rz 6/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej dotyczącej rozpoznania odwołań od decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SAB/Rz 15/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-12-17

Sprawa ze skargi spółki 'A' w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do maja 2014 r.

I SAB/Rz 9/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-09-10

skarg D. R. - na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie prowadzenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia podatku rolnego za 2013 rok,

I SAB/Rz 1/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-04-05

skarg Spółki 'A' Sp. j. w Ł. na przewlekłe prowadzenia postępowań odwoławczych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rz. w przedmiocie decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Rz. nr [...] w zakresie podatku od towarów i usług oraz nr [...] w zakresie cła antydumpingowego

I SAB/Rz 11/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej I. zobowiązuje Dyrektora Izby Celnej do wydania rozstrzygnięcia w postępowaniu wznowionym postanowieniem nr [...] - w terminie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego wyroku, II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz Firmy Handlowo Usługowej 'A' spółka jawna z siedzibą w D. kwotę 357 /słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem/ złotych tytułem zwrotu k...
1   Następne >   2