Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Minister Finansów X

II FPP 10/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3179/13 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

VI SAB/Wa 39/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi 'F' Sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Finansów postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na zmianę w strukturze kapitału zakładowego 1. stwierdza przewlekłe prowadzenie przez Ministra Finansów postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na zmianę w strukturze kapitału zakładowego; 2.

II GPP 5/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-24

Skarga S. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 3391/13 w sprawie ze skargi S. D. na pismo Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczeniowego

II GSK 1361/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi W. S. na przewlekłość postępowania Ministra Finansów w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia w postępowaniu egzekucyjnym

II FSK 6/11 - Wyrok NSA z 2012-08-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie oddalenia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

II FPP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-09

Skarga A. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/GL 189/12 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K., działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II SAB/Wa 107/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-23

Sprawa ze skargi J. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

I FPP 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-22

Skarga J.K. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1104/06, bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne

II FPP 20/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 759/12 ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w K.) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SAB/Wa 59/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia
1   Następne >   +2   5