Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

VII SAB/Wa 74/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Gromnicznej na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego

II OSK 1990/13 - Wyrok NSA z 2013-11-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Związku [...] w przedmiocie przewlekłości postępowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

VIII SAB/Wa 25/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1. zobowiązuje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do rozpatrzenia wniosku J. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w R. - w terminie 30 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dopuścił ...

II OSK 2186/17 - Wyrok NSA z 2017-11-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K.L. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przyznania nagrody za dokonanie odkrycia zabytku

VII SAB/Wa 61/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-30

Sprawa ze skargi A. H. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I. stwierdza, że postepowanie prowadzone było w sposób przewlekły, a przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego grzywnę w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych); III. zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz A.H. kwotę 347 (słownie: trzysta czterdzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów post...

II SAB/Wa 331/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpatrzenia pkt 4 wniosku o udostępnienie informacji publicznej