Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I GPP 1/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt III SA/Lu 94/14 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I FPP 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 406/07 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

I FSK 167/11 - Wyrok NSA z 2012-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu

I GPP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-05

Skarga B. M., P. M., J. O. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I GSK 1946/14 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

I GPP 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w P. w sprawie o sygn. akt III SA/Po 300/15 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

I FPP 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

I FPP 1/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-05

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 292/07 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

I FPP 8/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-19

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 796/05 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego uiszczonego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I FPP 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-25

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie oddalenia skargi przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I SAB/Rz 11/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej I. zobowiązuje Dyrektora Izby Celnej do wydania rozstrzygnięcia w postępowaniu wznowionym postanowieniem nr [...] - w terminie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego wyroku, II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz Firmy Handlowo Usługowej 'A' spółka jawna z siedzibą w D. kwotę 357 /słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem/ złotych tytułem zwrotu k...
1   Następne >   2