Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OPP 43/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

skarg J. M. i K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, sygn. akt II SA/Bk 389/08

IV SAB/Po 11/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie niewydania decyzji

I OPP 49/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

skarg J. M. i K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, sygn. akt II SA/Bk 389/08

I OPP 53/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

skarg J. M. i K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, sygn. akt II SA/Bk 389/08

I OPP 48/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

skarg J. M. i K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, sygn. akt II SA/Bk 389/08

I OPP 45/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

skarg J. M. i K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, sygn. akt II SA/Bk 389/08

II SAB/Wr 9/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytuły pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP zobowiązuje Wojewodę w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku do wydania aktu administracyjnego w sprawie z wniosku W. B. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytuły pozostawienia przez M. Ś. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej.