Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Kr 124/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę I. zobowiązuje Wojewodę do wydania w terminie 30 dni aktu administracyjnego w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa działek o numerach [...] ,[...] [...] obr. [...] II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

I SAB/Wa 605/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi S. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

II SAB/Po 23/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

II SAB/Łd 108/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-09

Sprawa ze skargi W. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 444/51, obręb [...] przy ul. A w Ł.

II SAB/Gl 71/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju zobowiązuje Wojewodę [...] do załatwienia w terminie 2 miesięcy od doręczenia akt organowi wniosku J. R. z dnia [...] r.

II SAB/Bk 17/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-13

Sprawa ze skargi J.B. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SAB/Kr 71/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w T. zobowiązuje organ do wydania w terminie 30 dni aktu w przedmiocie wniosku J.M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że podwyższenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego było nieuzasadnione

II SAB/Wr 45/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-13

Sprawa ze skargi W. H., A.K., Z.P. na przewlekłość Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

IV SAB/Po 11/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie niewydania decyzji

II SAB/Gd 27/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia dotyczącego nabycia prawa użytkowania budynku zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do wydania rozstrzygnięcia w sprawie wniosku M. Z. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej , nr [...] w terminie dwóch miesięcy od dnia zwrotu akt wraz z prawomocnym wyrokiem Sądu.
1   Następne >   +2   +5   7