Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FPP 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 975/06 ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości

II FPP 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w sprawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr (...) w przedmiocie wymiaru podatku od spadków i darowizn

I SA/Gl 84/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-25

Sprawa ze skargi B.G. na niewykonanie wyroku w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FPP 2/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-29

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie wstrzymania biegu odwołań od nakazów płatniczych za pierwsze i drugie półrocze 1996 roku oraz za lata 1997, 1999 i 2001

I FPP 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 406/07 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

I FPP 2/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I FSK 1892/07 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odmowy zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

II FPP 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-31

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu o sygn. akt II FW 6/08, dotyczącym wyznaczenia sądu właściwego do rozpoznania wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 718/07 ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia łączn...

II FPP 3/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt I SAB/Kr 5/06 w sprawie ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego K. w przedmiocie wznowienia postępowania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

II FPP 8/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-31

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu o sygn. akt II FW 7/08, dotyczącym wyznaczenia sądu właściwego do rozpoznania wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 1105/08 ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2000 r. p...

II FPP 5/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-03

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 934/08 w zakresie postępowania dotyczącego przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy wszczęcia postępowania