Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OPP 6/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawach o sygn. akt II SA/Rz 442/05 i II SA/Rz 443/05 ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na postanowienie SKO w R. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OPP 25/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1404/07 ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OPP 28/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Legnicy w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia umarzającego postępowanie zażaleniowe, sygn. akt II SA/Wr 477/05

II OPP 16/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga J. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 137/08 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SAB/Gl 48/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie załatwienia wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji dotyczącej lokalizacji autostrady

II OPP 25/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-23

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 558/07 w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa M. w przedmiocie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa M.

II SAB/Po 29/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie;