Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SAB/Wa 16/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie decyzji

I OSK 1918/13 - Wyrok NSA z 2013-11-25

Skargi kasacyjne Wojewody Łódzkiego od wyroków WSA w Łodzi w sprawie ze skarg Z. K. i J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Łódzkiego oraz na bezczynność Wojewody Łódzkiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 1204/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

IV SAB/Po 10/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi M. R. na przewlekłość postępowania Starosty [...] w sprawie zwrotu części nieruchomości 1. zobowiązuje Starostę [...] do wydania aktu w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Starosty [...] na rzecz skarżącego M. R. kwotę [...] ([...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Wr 8/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie nabycia praw na rzecz Skarbu Państwa albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem części działki w obszarze przebiegu magistrali wodociągowej

II SAB/Łd 151/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-25

Sprawa ze skargi A. S. i J. S. na przewlekłość postępowania Starosty [...] [...] w przedmiocie wypłaty odszkodowania

I SAB/Wa 56/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość

I OSK 502/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości

II SAB/Kr 137/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-16

Sprawa ze skargi J.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę

II SAB/Wr 56/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-09

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną działkę
1   Następne >   +2   +5   +10   22