Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SAB/Gd 19/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Szkoły Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego zobowiązuje Komendanta Szkoły Policji do rozstrzygnięcia sprawy z wniosku H. J. w formie przewidzianej przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego w terminie 1 miesiąca od dnia zwrotu akt z Sądu.

III SAB/Gd 37/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

IV SAB/Wr 168/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-13

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Terenowy we W. w przedmiocie zwolnienia lokalu mieszkalnego oraz uiszczania opłat i odszkodowania za używanie lokalu

III SAB/Kr 44/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-23

Sprawa ze skargi K. J., na przewlekłość postępowania Komendanta Powiatowego Policji, I.

I OSK 3268/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. C. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie przydzielenia lokalu mieszkalnego

I OSK 1583/14 - Wyrok NSA z 2015-02-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we Wrocławiu w przedmiocie zwolnienia lokalu mieszkalnego oraz uiszczenia opłat i odszkodowania za używanie lokalu

IV SAB/Wr 68/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość Prezydenta W. w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego i wydania decyzji

III SAB/Gd 80/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postępowania w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 89/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie odmawiające wznowienia postępowania zakończonego decyzją z dnia 29 stycznia 201

IV SAB/Wr 121/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-07

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłość postępowania Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we W. w sprawie wszczęcia egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze niepieniężnym I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we W. na rzecz strony skarżącej A. W. kwotę 597 ( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych ...