Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SAB/Wa 4/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi R. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych

II GSK 57/13 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi R. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz R. B. 380 (trzysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

VI SAB/Wa 31/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-13

Sprawa ze skargi S. w G. na przewlekłość postępowania Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie rozpoznania wniosku

II GSK 916/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Roberta B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych

II GSK 3414/17 - Wyrok NSA z 2018-03-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych

II GSK 1619/18 - Wyrok NSA z 2018-11-29

Skargi kasacyjne E. S.A. w Warszawie i Komisji Nadzoru Finansowego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. S.A. w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych