Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VII SA/Wa 2021/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi S. P. na niewykonanie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 883/08

VIII SA/Wa 420/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-04

Wniosek J. P., W. P. o ukaranie Wojewody [...] grzywną za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SAB/Wa 17/08 wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w wysokości 3 000 (trzy tysiące) złotych.

VIII SA/Wa 548/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

Sprawa ze skargi S. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. po wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze VIII SA/WA 1157/10 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. z wniosku S. J. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy po wyroku WSA w Warszawie w sprawie VIII SA/Wa 1157/10;

VIII SA/Wa 378/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi P. K. na niewykonanie przez Starostę Powiatu [...] wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt VIII SAB/Wa 83/17 1) wymierza Staroście Powiatu [...] grzywnę w kwocie [...] ([...]) złotych; 2) stwierdza, iż bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od Starosty Powiatu [...] na rzecz skarżącego P. K. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.