Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1726/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-12

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

IV SA/Wa 526/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla inwestycji służącej do chowu i hodowli drobiu

IV SA/Wa 1391/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-07

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia zadań z zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody

II OSK 305/09 - Wyrok NSA z 2010-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla inwestycji służącej do chowu i hodowli drobiu uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Wa...

IV SA/Wa 2042/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-24

Wniosek w przedmiocie negatywnego zaopiniowania przedsięwzięcia

II OZ 240/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2437/17 ze skargi na decyzję Ministra [...] nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o środowisku

IV SA/Wa 2437/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-26

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o środowisku

IV SA/Wa 1544/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

Wniosek w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego

II OZ 1149/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego